Điều Khoản Sử Dụng

Mặc dù Kona Bay luôn nỗ lực đảm bảo rằng nội dung của trang web này mang tính cập nhật và chính xác nhất có thể, nhưng Kona Bay không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng, tính hợp lệ, độ chính xác hoặc độ tin cậy, hoặc (các) kết quả của việc sử dụng, hoặc theo cách khác tôn trọng thông tin/dữ liệu trên trang web hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

Trong mọi trường hợp nào Kona Bay hoặc bất kỳ công ty con, chi nhánh, đối tác hoặc nhà cấp phép nào của Kona Bay sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào dù là do hành động theo hợp đồng hay bất kỳ hành động sai trái nào, phát sinh hoặc liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, nội dung của trang web này hoặc bất kỳ trang web nào liên kết với trang web này, ngoại trừ trong phạm vi các thiệt hại như vậy phát sinh trực tiếp từ hành vi sai trái có chủ ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của Kona Bay.

Trong trường hợp quốc gia cư trú của bạn không cho phép có bất kỳ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm hay loại trừ hoặc giới hạn khước từ bảo đảm được đề cập trong tuyên bố khước từ này, các trường hợp loại trừ, giới hạn hoặc tuyên bố khước từ như vậy sẽ bị giới hạn trong phạm vi theo yêu cầu của luật hiện hành.