Tuyên Bố Từ Chối

Tuyên Bố Từ Chối

Mặc dù Hendrix Genetics luôn nỗ lực đảm bảo rằng nội dung của trang web này mang tính cập nhật và chính xác nhất có thể, nhưng Kona Bay không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng, tính hợp lệ, độ chính xác hoặc độ tin cậy, hoặc (các) kết quả của việc sử dụng, hoặc theo cách khác tôn trọng thông tin/dữ liệu trên trang web hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.